In bài viết

Công bố một số thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 5625/QĐ-BCA-C06 công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý con dấu; quản lý, sử dụng pháo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

21/09/2023 16:38
Công bố 3 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực an ninh, trật tự - Ảnh 1.

Về lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tựBộ Công an công bố 03 TTHC mới được thực hiện tại cấp xã gồm: Thủ tục cấp mới, thủ tục cấp đổi và thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung, thay thế 09 TTHC về cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (thực hiện tại cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương).

Về lĩnh vực quản lý con dấu, Bộ Công an sửa đổi, bổ sung, thay thế 10 TTHC liên quan đến đăng ký mẫu con dấu mới; đăng ký thêm con dấu; đăng ký lại con dấu; đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi; đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh và cấp trung ương).

Về lĩnh vực quản lý, sử dụng pháo, Bộ Công an ban hành 01 TTHC mới được thực hiện tại cấp tỉnh là thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh doanh. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung, thay thế 06 TTHC thực hiện tại cấp tỉnh gồm: Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ và thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa nổ; Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa; thủ tục cấp Giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh; thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh doanh.

Bãi bỏ, hủy bỏ 02 TTHC thực hiện tại cấp trung ương gồm: Thủ tục đề nghị huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong sản xuất, quản lý, bảo quản, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo và thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn.

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 

Quyết định cũng quy định cụ thể nội dung từng TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Trong đó, trình tự thực hiện thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được quy định như sau:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nộp hồ sơ về Công an cấp xã.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thành phần thì tiếp nhận giải quyết và gửi Giấy biên nhận hồ sơ; nếu hồ sơ chưa hợp lệ hoặc thiếu thành phần thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, đồng thời gửi Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết thì từ chối tiếp nhận hồ sơ và gửi thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

- Bước 3: Căn cứ theo thời gian hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ, tổ chức, cá nhân sẽ được cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ gửi kết quả Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an, qua dịch vụ bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Công an cấp xã.

M.Đức