In bài viết

Công chức có 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ bị thôi việc

(Chinhphu.vn) – Ông Lương Công Đức (Phú Yên) hỏi, trường hợp công chức 2 năm không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đến năm thứ 3 lại được Giám đốc Sở Nội vụ ký điều động sang đơn vị khác công tác thì có đúng quy định không?

02/03/2021 14:02

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành thì công chức có 2 năm liên tiếp bị đánh giá, xếp loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ công chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc.

Chinhphu.vn