In bài viết

Công chức hành chính mới được thi chuyên viên chính

(Chinhphu.vn) – Bà Lê Hương Giang (Kon Tum) đề nghị hướng dẫn về điều kiện công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính theo quy định tại Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ.

16/04/2018 08:02
Tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn về ngạch chuyên viên chính như sau:

"3 .... h) Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính, công vụ hoặc trong hoạt động lãnh đạo, quản lý. Công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 1 năm (đủ 12 tháng)".

Bà Giang hỏi, thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 1 năm là tính thời gian nào, đã có thời gian giữ ngạch chuyên viên hay đang ở ngạch chuyên viên? Hiện bà đang ở ngạch thanh tra viên và đã có 3 năm ở ngạch chuyên viên thì có đăng ký thi chuyên viên chính được không? Có cần phải chuyển sang ngạch chuyên viên trước khi đăng ký thi chuyên viên chính không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum trả lời như sau:

Khoản 2, Điều 1 Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức quy định: Công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 1 năm (đủ 12 tháng).

Thời gian giữ ngạch chuyên viên được tính từ khi bổ nhiệm ngạch chuyên viên cho đến khi chuyển sang ngạch khác (không tính thời gian tập sự, thử việc).

Bà Lê Hương Giang đã giữ ngạch chuyên viên được 3 năm nhưng đang giữ ngạch thanh tra viên thì dự thi thanh tra viên chính, không được dự thi chuyên viên chính.

Đối tượng dự thi chuyên viên chính phải là công chức chuyên ngành hành chính theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV. Các chức danh và mã số ngạch công chức chuyên ngành hành chính bao gồm:

1. Chuyên viên cao cấp Mã số ngạch: 01.001
2. Chuyên viên chính Mã số ngạch: 01.002
3. Chuyên viên Mã số ngạch: 01.003
4. Cán sự Mã số ngạch: 01.004
5. Nhân viên Mã số ngạch: 01.005


Chinhphu.vn