In bài viết

Công chức xã được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm khi nào?

(Chinhphu.vn) - Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được một người trong số lượng quy định tối đa tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm.

01/12/2022 10:02

Theo phản ánh của bà Nguyễn Huyền Thanh (Tuyên Quang), căn cứ các quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương (đã được sửa đổi, bổ sung) và Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 thì đối với cấp tỉnh, cấp huyện, Chủ tịch HĐND có thể là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách, còn đối với HĐND xã thì Chủ tịch HĐND là đại biểu hoạt động kiêm nhiệm.

Bà Thanh hỏi, nếu bố trí Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND xã thì có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định tại Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định: 

"Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được một người trong số lượng quy định tối đa tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định này, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm gồm: 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm. 

Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp uỷ đồng thời là Chủ tịch UBND, Bí thư cấp uỷ đồng thời là Chủ tịch HĐND) cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm".

Chinhphu.vn