In bài viết

Công tác tại thôn đặc biệt khó khăn có được hưởng chính sách ưu đãi?

(Chinhphu.vn) - Ông Lê Minh Tâm (Trà Vinh) hỏi, thôn đặc biệt khó khăn tại Quyết định số 612/QĐ-UBDT có thuộc phạm vi áp dụng chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP không? Cán bộ, công chức, viên chức có được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP không?

19/02/2022 14:02

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì các thôn, buôn, xóm, bản làng, phum, sóc, ấp,… đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc phạm vi áp dụng chính sách quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP.

Theo phân công của Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, tại Điểm c Khoản 1 Điều 10 của Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã giao: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc xem xét, quyết định công nhận danh sách các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo đó, thôn đặc biệt khó khăn tại Quyết định số 612/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thuộc phạm vi áp dụng chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Trà Vinh thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Trà Vinh (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Chinhphu.vn