In bài viết

Công trình cổng chào thuộc loại công trình dân dụng

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Tuấn Anh (Bắc Ninh) hỏi, công trình “cổng chào” đế móng bê tông cốt thép, thiết kế hệ khung thép, bố trí hệ thống led chiếu sáng thuộc loại công trình nào?

31/07/2021 07:02

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (được sửa đổi tại Luật Xây dựng số 62/2020/QH14) và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; công trình “cổng chào” thuộc loại công trình sử dụng cho mục đích dân dụng (công trình dân dụng) theo quy định tại Mục I Phụ lục I Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Chinhphu.vn