In bài viết

Công trình nghiệm thu năm 2023 có được giảm thuế?

(Chinhphu.vn) - Đơn vị của ông Hà Thanh (Kiên Giang) thi công xây dựng công trình theo hợp đồng của năm 2022, áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) 8% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15, nhưng công trình chuyển tiếp sang năm 2023, phải xuất hoá đơn thuế GTGT 10%.

17/03/2023 15:02

Như vậy, nhà thầu thi công mất 2% thuế phải xuất cho chủ đầu tư. Ông Thanh hỏi, cơ quan chức năng có hướng dẫn cụ thể về việc điều chỉnh tăng 2% thuế GTGT trong năm 2023 không?

Cục Thuế tỉnh Kiên Giang trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điều 1 và Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Điểm c Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ Khoản 5 Điều 8 và Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT;

Căn cứ các quy định trên, trường hợp ông Hà Thanh thi công xây dựng công trình hợp đồng năm 2022 chính sách thuế GTGT 8% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15, nhưng công trình chuyển tiếp sang năm 2023 mới nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành thì không được giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 43/2022/QH15, Nghị định số 15/2022/NĐ-CP mà phải lập hóa đơn với thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định của Luật Thuế GTGT.

 Cục Thuế thông báo cho ông biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Chinhphu.vn