In bài viết

Công trình thủy điện là công trình loại nào?

(Chinhphu.vn) – Theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, công trình thủy điện là công trình công nghiệp.

30/04/2020 07:02

Công ty của ông Lê Quốc Khánh (Gia Lai) hiện tham gia thiết kế sửa chữa khu vực nhà máy (sơn sửa, thay thế gạch, nền...) của một công ty thủy điện. Nhà máy có công suất là 360MW, diện tích sàn từ 1000-1500m2, số sàn là 8 tầng.

Ông Khánh hỏi, công việc đang thực hiện chủ yếu là loại công việc xây dựng thì loại công trình này có được tính là công trình dân dụng hay công trình công nghiệp? Công việc là sửa chữa, vậy công trình này có được tính là công trình cấp 1 theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 và Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 7/11/2019 của Bộ Xây dựng hay không?

Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Công trình thủy điện là công trình công nghiệp theo quy định tại khoản 5 Mục II của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Công trình thủy điện công suất 360MW được xác định là công trình cấp I theo quy định tại khoản 1.2.5.3 Mục 1.2.5 của khoản 1.5 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 7/11/2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT- BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Ông Lê Quốc Khánh có thể tham khảo ví dụ xác định cấp công trình tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BXD nêu trên.

Chinhphu.vn