In bài viết

Công ty cổ phần có được lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt?

(Chinhphu.vn) - Việc mua sắm của công ty cổ phần không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 8/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.

27/06/2020 08:02

Công ty cổ phần của bà Thu Trang (Hà Nội) được giao thực hiện xuất hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương và được ngân sách Nhà nước chi trả khoản này, trong đó có khoản chi vận chuyển hàng dự trữ quốc gia.

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 3 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 8/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu: Vận chuyển hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ trong trường hợp phải giao hàng ngay thuộc Danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

Theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg, đối tượng áp dụng gồm: Các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập khi sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên.

Bà Trang hỏi, trong trường hợp như công ty của bà, khi thực hiện vận chuyển hàng dự trữ quốc gia có phải thực hiện theo quy định của Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg nêu trên hay không?

Về vấn đề này, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg, đối tượng áp dụng của Quyết định là các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập khi sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên.

Theo đó, việc mua sắm của công ty cổ phần không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định nói trên.

Chinhphu.vn