In bài viết

Công ty hay UBND tỉnh phê duyệt dự án?

(Chinhphu.vn) - Nếu dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thì không bắt buộc phải tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu. Trường hợp dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu, người quyết định phê duyệt dự án là người có thẩm quyền trong đấu thầu.

30/08/2017 07:02

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Vạn Phúc Việt (Hà Nội) làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư tại TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Nguồn vốn là vốn của chủ đầu tư, vốn huy động và vốn vay thương mại. Người quyết định phê duyệt dự án đầu tư là UBND tỉnh Thái Nguyên.

Công ty hỏi, kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công theo quy định của Luật Đấu thầu trong trường hợp này do Công ty đảm nhiệm hay phải trình lên UBND tỉnh phê duyệt?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 1 Luật Đấu thầu quy định dự án đầu tư phát triển không thuộc điểm a, điểm b khoản này có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Theo quy định tại Khoản 44, Điều 4 Luật Đấu thầu, vốn Nhà nước bao gồm vốn ngân sách Nhà nước; công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.

Theo đó, nếu dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thì không bắt buộc phải tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu. Trường hợp dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu, người quyết định phê duyệt dự án là người có thẩm quyền trong đấu thầu (chịu trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

Chinhphu.vn