In bài viết

Công ty TNHH chứng khoán có cần bộ phận kiểm toán nội bộ?

(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Đặng Thanh Nghĩa (Hà Nam), ngày 31/12/2020 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 121/2020/TT-BTC quy định về hoạt động của công ty chứng khoán, tuy nhiên, Điều 9 của Thông tư không quy định cụ thể về hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ đối với công ty chứng khoán thuộc loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH).

03/02/2021 08:02

Ông Nghĩa hỏi, công ty chứng khoán thuộc loại hình công ty TNHH có bắt buộc phải thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 71 Luật Chứng khoán: Công ty chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty TNHH hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Theo quy định Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán, công ty chứng khoán tổ chức dưới hình thức công ty TNHH không phải thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ.

Do đó, công ty chứng khoán là công ty TNHH có thể tổ chức theo hướng mở, có thể có hoặc không có bộ phận kiểm toán nội bộ.

Trường hợp có bộ phận kiểm toán nội bộ thì bộ phận đó phải bảo đảm thực hiện các quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 121/2020/TT-BTC.

Chinhphu.vn