In bài viết

Công việc nào được tính vào chi phí lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật?

(Chinhphu.vn) - Định mức chi phí lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật xác định theo Bảng 2.3, Mục 2, Chương II, Phần II, Phụ lục số VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng.

14/09/2022 11:02

Theo phản ánh của ông Bùi Đức Hạnh (Quảng Ninh), Mục 3.9, Phụ lục 8 Thông tư số 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về áp dụng định mức chi phí thiết kế xây dựng thì chưa gồm chi phí để thực hiện các công việc sau:

a) Khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế;

b) Đưa tim, mốc thiết kế công trình ra thực địa;

c) Đo đạc, đánh giá hiện trạng công trình phục vụ thiết kế sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng;

d) Thiết kế di dời; thiết kế biện pháp phá dỡ công trình;

đ) Thiết kế chế tạo thiết bị (trừ thiết kế thiết bị cơ khí ban hành tại bảng TL1 kèm theo Thông tư này);

e) Thiết kế hệ thống điều khiển thông minh của tòa nhà;

f) Thiết kế nội thất;

g) Lựa chọn phương án tiết kiệm năng lượng đối với thiết kế xây dựng công trình;

h) Làm mô hình hoặc thí nghiệm mô hình thủy lực công trình;

i) Mô tả địa chất trong quá trình xây dựng công trình thủy điện, thủy lợi;

k) Lập báo cáo tác động môi trường, lập cam kết bảo vệ môi trường;

l) Lập báo cáo đánh giá động đất công trình (theo yêu cầu phải lập báo cáo riêng);

m) Lập các báo cáo, hồ sơ thỏa thuận chuyên ngành theo yêu cầu của chủ đầu tư (nếu có);

n) Mua bản quyền thiết kế.

Chi phí để thực hiện các công việc nêu trên xác định theo các văn bản hướng dẫn tương ứng hoặc xác định bằng lập dự toán chi phí.

Ông Hạnh hỏi, vậy định mức chi phí lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật nêu ở Bảng 2.3, Phụ lục 8 Thông tư số 12/2021/TT-BXD thì đã bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện các công việc nêu từ Điểm a đến Điểm n như ở trên có đúng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng quy định tại Điều 55 Luật Xây dựng 2014.

Định mức chi phí lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật xác định theo Bảng 2.3, Mục 2, Chương II, Phần II, Phụ lục số VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng.

Chinhphu.vn