In bài viết

Cử nhân quản lý nhà nước có phải học chứng chỉ ngạch chuyên viên?

(Chinhphu.vn) - Ông Trần Trọng Kim (Khánh Hòa) hỏi, cán bộ, công chức đã có bằng cử nhân quản lý nhà nước do Học viện Hành chính quốc gia cấp thì có phải tham gia học lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên không? Bằng cử nhân này có thay thế được chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trong nâng ngạch, bổ nhiệm hay không?

06/10/2022 16:20

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư thì tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch chuyên viên phải có "chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương".

Theo đó, bằng cử nhân quản lý nhà nước không thay thế cho chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Chinhphu.vn