In bài viết

Cử tri Thái Nguyên ủng hộ sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã

(Chinhphu.vn) - Đa số cử tri ủng hộ dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã gia đoạn 2023 – 2025 của tỉnh Thái Nguyên.

26/03/2024 19:11
Cử tri Thái Nguyên ủng hộ sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã- Ảnh 1.

Thành phố Thái Nguyên

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, tỉnh đã thực hiện thống kê, rà soát tiêu chuẩn của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, do yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Thái Nguyên khuyến khích các đơn vị hành chính cấp xã không thuộc diện sắp xếp nhưng vẫn đề nghị các địa phương nghiên cứu thực hiện nhằm giảm số lượng, tăng quy mô đơn vị hành chính.

Việc sắp xếp theo hướng nhập các đơn vị hành chính này để tăng quy mô diện tích tự nhiên, dân số của đơn vị hành chính nhằm góp phần tinh gọn tổ chức, bộ máy; giảm đầu mối, tinh giản biên chế, nâng cao hoạt động hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị; tập trung hiệu quả phát triển đầu tư kinh tế - xã hội; có điều kiện tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, các thế mạnh kinh tế, đảm bảo phát triển hài hòa và bền vững; tạo lập cơ sở pháp lý cho công tác quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố có liên quan xây dựng dự thảo Đề án. Đồng thời, ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Thái Nguyên để chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Ngay sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo sát sao công tác xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Thái Nguyên; dự thảo Đề án đã được Ban Chỉ đạo xem xét, thông qua và yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp với địa phương nghiên cứu, tham gia ý kiến để hoàn thiện dự thảo Đề án; đồng thời chỉ đạo việc lấy ý kiến cử tri, ý kiến HĐND cấp xã, cấp huyện về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Thái Nguyên.

Đa số cử tri ủng hộ

Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Thái Nguyên được các địa phương tổ chức thực hiện từ ngày 01/3 đến ngày 10/3/2024.

Kết quả cụ thể như sau: Tổng số cử tri: 83.272 người. Có 83.258 cử tri tham gia lấy ý kiến, đạt tỷ lệ 99,98%. Số cử tri có ý kiến hợp lệ: 83.212 cử tri, đạt tỷ lệ 99,94%. Có 82.505 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ: 99,08%.

Mời bạn đọc xem báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của tỉnh Thái Nguyên: