In bài viết

Cử tri ủng hộ mở rộng thị trấn Thiệu Hóa, thành lập thêm thị trấn Hậu Hiền, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

(Chinhphu.vn) – Đa số cử tri ủng hộ việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

08/02/2023 15:05
Cử tri ủng hộ mở rộng thị trấn Thiệu Hóa, thành lập thêm thị trấn Hậu Hiền, Thiệu Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 1.

Một góc thị trấn Thiệu Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, thực hiện Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về phát triển hệ thống đô thị tỉnh đến năm 2025 đạt mục tiêu đô thị hóa 40% trở lên; UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Sở Nội vụ, UBND huyện Thiệu Hóa và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, tham mưu xây dựng Đề án nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiển thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đề án, tóm tắt đề án, phương án, mẫu phiếu lấy ý kiến cử tri sau khi được hoàn chỉnh đã được UBND tỉnh Thanh Hóa chuyển đến UBND huyện Thiệu Hóa (Công văn số 8312/UBND-THKH ngày 11/6/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa) để chỉ đạo, hướng dẫn thị trấn Thiệu Hóa và các xã: Thiệu Phú, Minh Tâm tổ chức lấy ý kiến cử tri theo quy định tại Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

UBND huyện Thiệu Hóa đã xây dựng kế hoạch lấy ý kiến cử tri; thành lập các tổ công tác; thông tin, tuyên truyền, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác lấy ý kiến cử tri cho cán bộ, công chức của thị trấn, các xã, các thôn, tiểu khu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cử tri.

UBND thị trấn Thiệu Hóa và các xã: Thiệu Phú, Minh Tâm hoàn thành việc lập danh sách cử tri theo địa bàn các thôn, tiểu khu trước ngày 12/5/2022.

Danh sách cử tri được niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, nhà văn hóa các thôn, tiểu khu và thường xuyên thông tin trên hệ thống đài truyền thanh ở địa phương; thời gian niêm yết đảm bảo đủ 30 ngày.

Trên cơ sở đề án, bản tóm tắt đề án, phương án, mẫu phiếu lấy ý kiến cử tri được gửi đến; UBND thị trấn Thiệu Hóa và các xã: Thiệu Phú, Minh Tâm đã chỉ đạo các thôn, tiểu khu tổ chức thông tin, tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu, vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của việc nhập xã, thành lập các thị trấn; công khai nội dung đề án để Nhân dân biết và tham gia ý kiến; danh sách cử tri, quyền của cử tri; thời gian, địa điểm, hình thức lấy ý kiến cử tri.

Từ ngày 12 đến ngày 13/6/2022, thị trấn Thiệu Hóa và các xã: Thiệu Phú, Minh Tâm đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri. Theo đó, phương án nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền đều được cử tri đồng thuận, thống nhất cao. Tỷ lệ cử tri tham gia ý kiến đạt từ 98,98% trở lên; tỷ lệ cử tri đồng ý với phương án nhập xã, thành lập thị trấn đạt từ 98,30% trở lên.

Căn cứ kết quả thống nhất của cử tri; đề án, phương án đã được trình đến HĐND các xã, thị trấn và HĐND huyện Thiệu Hóa thảo luận, biểu quyết tán thành chủ trương nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền đạt 100% so với số đại biểu HĐND tham dự kỳ họp.

Ngày 13/7/2022, Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thống nhất, quyết nghị tán thành chủ trương nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa (Nghị quyết số 291/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh Thanh Hóa).

Mời bạn đọc xem toàn văn Báo cáo Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri và kết quả biểu quyết của HĐND cấp xã, huyện, tỉnh đối với việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa:Theo Đề án, sẽ nhập toàn bộ 6,53 km2 diện tích tự nhiên, 8.658 người của xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hoá. Sau sáp nhập, thị trấn Thiệu Hoá có 17,21 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 26.765 người.
Thành lập thị trấn Hậu Hiền trên cơ sở toàn bộ 10,41 km diện tích tự nhiên, 10.864 người của xã Minh Tâm.
Sau khi sáp nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hoá và thành lập thị trấn Hậu Hiền, huyện Thiệu Hoá có diện tích tự nhiên 159,92 km2, dân số 168.806 người, 24 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 2 thị trấn và 22 xã, giảm 1 xã so với khi chưa sáp nhập.

Tuệ Văn