In bài viết

Cử tri ủng hộ thành lập thị trấn Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Bình Dương

(Chinhphu.vn) - Đề án thành lập thị trấn Tân Bình thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã được đông đảo cử tri ủng hộ.

22/05/2020 13:34

UBND tỉnh Bình Dương cho biết, xã Tân Bình có dân số 9.879 người (tính đến 31/12/2019), bao gồm dân số thường trú là 7.387 người, dân số tạm trú là 2.492 người. Trong đó có 5.362 cử tri.

100% cử tri tham gia ý kiến Đề án thành lập thị trấn Tân Bình thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Kết quả, số cử tri tán thành Đề án thành lập thị trấn Tân Bình thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương: 5.350 người, chiếm tỷ lệ 99,78% (so với tổng số cử tri). Số cử tri không tán thành Đề án là 12 người, chiếm tỷ lệ 0,22% (so với tổng số cử tri).

Lý do cử tri không tán thành Đề án: Sau khi thành lập thị trấn Tân Bình thì giá thuế đất phi nông nghiệp, thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất tăng, cần phải điều chỉnh các loại giấy tờ, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Đồng thời, kiến nghị phải hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng như bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, chỉnh trang đô thị… trước khi thành lập thị trấn.

Mời bạn đọc xem toàn văn Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thị trấn Tân Bình thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tại đây.

Tuệ Văn