In bài viết

Cử tri ủng hộ thành phố Huế trực thuộc Trung ương

(Chinhphu.vn) - Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế được đa số cử tri trên địa bàn đồng tình, ủng hộ.

15/03/2024 17:13
Cử tri ủng hộ thành phố Huế trực thuộc Trung ương- Ảnh 1.

Cử tri ủng hộ thành phố Huế trực thuộc Trung ương

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt ý nghĩa tầm quan trọng và những tác động tích cực của việc thực hiện chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế. UBND tỉnh đã chủ động giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn xây dựng các nội dung liên quan việc xây dựng Đề án và Kế hoạch, các văn bản hướng dẫn kịp thời việc lấy ý kiến cử tri đối với Đề án, đảm bảo theo đúng trình tự thủ tục quy định.

Toàn tỉnh đã thành lập 1.105 tổ lấy ý kiến cử tri trên địa bàn 1.105 thôn, bản, tổ dân phố của 141 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 09 đơn vị hành chính cấp huyện (141 đơn vị hành chính cấp xã đã thành lập 147 Tổ/Ban Chỉ đạo cấp xã về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn); từ ngày 25/01/2024 đến hết ngày 25/02/2024 đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri (đảm bảo theo Khoản 6, Điều 4, Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ) và tổ chức việc lấy ý kiến cử tri về Đề án từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 02/3/2024 trên địa bàn toàn tỉnh. Việc lấy ý kiến cử tri được diễn ra dân chủ, minh bạch và an toàn, không có các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Đa số cử tri trên địa bàn đồng tình, ủng hộ Đề án

Các nội dung lấy ý kiến cử tri gồm: Thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế; chia thành phố Huế hiện hữu để thành lập hai quận; sắp xếp, thành lập các quận, thị xã, huyện và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thuộc các quận, huyện, thị xã được đa số cử tri trên địa bàn đồng tình, ủng hộ cao, cử tri toàn tỉnh đồng ý đạt tỷ lệ 98,67%.

Cụ thể, về thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương trên cơ sở toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế; thành phố mới có tên là thành phố Huế, có 879.503/887.482 cử tri tham gia lấy ý kiến; 875.705 cử tri đồng ý với Đề án, đạt tỷ lệ 98,67%.

Về chia thành phố Huế trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế thành hai quận, các quận mới có tên là Quận Phú Xuân và Quận Thuận Hoá, có 341.380/341.749 cử tri tham gia lấy ý kiến; có 340.604 cử tri đồng ý với Đề án, đạt tỷ lệ 99,66%.

Về thành lập Quận Phú Xuân thuộc thành phố Huế, có 144.137/144.445 cử tri tham gia lấy ý kiến; có 143.700 cử tri đồng ý với Đề án, đạt tỷ lệ 99,48%.

Về thành lập Quận Thuận Hóa thuộc thành phố Huế, có 197.243/197.304 cử tri tham gia lấy ý kiến; có 195.968 cử tri đồng ý với Đề án, đạt tỷ lệ 99,32%...

Mời bạn đọc xem Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri của các đơn vị hành chính có liên quan đến Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế: