In bài viết

Cửa hàng thuốc cần đáp ứng điều kiện nào về phòng cháy, chữa cháy?

(Chinhphu.vn) – Ông Trần Huy Hoàng (Đồng Nai) hỏi, cơ sở kinh doanh là quầy thuốc, nhà thuốc có thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy tại Phụ lục I, II, III, IV Nghị định số 136/2020/NĐ-CP hay không? Nếu phải thì cần thực hiện những nội dung gì để đúng theo quy định về phòng cháy chữa cháy?

03/04/2023 15:02

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Nội dung câu hỏi của ông chưa đầy đủ thông tin về quy mô, diện tích kinh doanh, khối tích, số lượng vật tư, hàng hóa…, do vậy Bộ Công an không trả lời chính xác được câu hỏi của ông. Tuy nhiên, ông có thể căn cứ các nội dung sau để đối chiếu, xác định cơ sở của ông thuộc Phụ lục I, II, III hoặc IV của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP để thực hiện đúng quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, cụ thể: Quầy thuốc, nhà thuốc có tổng diện tích kinh doanh từ 300m2 trở lên thuộc Mục 21  Phụ lục III Nghị định số 136/2020/NĐ-CP thì thực hiện các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP như sau:

- Có nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

- Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tương ứng với loại hình cơ sở, được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ theo quy định, trừ trường hợp quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 31 Nghị định này;

- Có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

- Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo sự cố, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người bảo đảm về số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an; 

- Có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có) và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với dự án, công trình thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Quầy thuốc, nhà thuốc có tổng diện tích kinh doanh dưới 300m2 thuộc Mục 17  Phụ lục IV Nghị định số 136/2020/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP như sau:

- Có nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an; trường hợp cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP phải có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có) và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

- Có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

 - Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người bảo đảm về số lượng, chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

- Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy. Người làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Quầy thuốc, nhà thuốc hoạt động trong phạm vi một cơ sở thuộc danh mục Phụ lục III hoặc Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP (trừ các trường hợp trên) thì trong quá trình hoạt động thực hiện các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP như sau:

- Có nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

- Sử dụng thiết bị điện, sinh lửa, sinh nhiệt, nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy;

- Cử người tham gia đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở;

- Phối hợp với người đứng đầu cơ sở thực hiện, duy trì điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi quản lý của mình.

Chinhphu.vn