In bài viết

Đa số cử tri ủng hộ thành lập thị xã và các phường thuộc thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng Đề án thành lập thị xã Quế Võ và các phường thuộc thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh và tổ chức lấy ý kiến cử tri. Đa số cử tri đồng ý với Đề án.

22/10/2021 14:30

Thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Theo báo cáo của tỉnh Bắc Ninh, căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương và căn cứ Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ, hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính, UBND tỉnh Bắc Ninh đã triển khai xây dựng Đề án thành lập thị xã Quế Võ và các phường thuộc thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh và đã thực hiện xong quy trình lấy ý kiến cử tri theo quy định tại Nghị định số 54.

Kết quả lấy ý kiến cử tri tại 21 đơn vị về Đề án như sau: Tổng số cử tri tham gia lấy ý kiến là 105.656/116.958 người, đạt tỉ lệ 90,34%; số cử tri đồng ý là 102.078 người, đạt tỉ lệ 87,28%; số cử tri không đồng ý là 3.578 người, có tỉ lệ 3,06%.

Mời bạn đọc xem toàn văn bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thị xã Quế Võ và các phường thuộc thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Vũ Phương Nhi