In bài viết

Đã từng có hợp đồng không hoàn thành, nhà thầu sẽ bị loại?

(Chinhphu.vn) – Theo hướng dẫn tại Mục 2.1 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, nhà thầu tham dự phải bảo đảm không có hợp đồng không hoàn thành trong vòng một số năm tính đến thời điểm đóng thầu.

26/11/2019 08:02

Ông Lê Minh (Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau:

Công ty A và công ty B cùng tham gia một gói thầu, công ty B được tuyên bố trúng thầu. Tuy nhiên, trong hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư có nêu rõ về yêu cầu tiêu chí và năng lực kinh nghiệm: Phải thoả mãn nhà thầu không có hợp đồng nào không hoàn thành.

Nhưng khi tìm hiểu thì trước đây công ty B có 1 hợp đồng chưa hoàn thành cho cùng chủ đầu tư, hiện gói thầu vẫn đang bị treo.

Ông Minh hỏi, vậy công ty A có thể căn cứ vào trường hợp này yêu cầu chủ đầu tư xem xét lại tư cách dự thầu và kết quả trúng thầu của công ty B không? Căn cứ vào các quy định nào của pháp luật?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Mục 2.1 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu tham dự thầu phải bảo đảm không có hợp đồng không hoàn thành trong vòng một số năm tính đến thời điểm đóng thầu. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành thực hiện theo ghi chú số 02 của Mục này.

Đối với câu hỏi của ông Minh, việc đánh giá hồ sơ dự thầu, trong đó có nội dung hợp đồng không hoàn thành thực hiện theo hồ sơ mời thầu, trên cơ sở hướng dẫn nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Chinhphu.vn