In bài viết

Đại học công lập đầu tư, mua sắm phải theo Luật Đầu tư công?

(Chinhphu.vn) – Các cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc đối tượng của Nghị quyết số 77/NQ-CP nếu sử dụng nguồn thu hợp pháp để đầu tư theo quy định của pháp luật phải thực hiện quy trình thủ tục đầu tư theo quy định Luật Đầu tư công và Nghị định số
26/08/2020 08:02

Ông Nguyễn Khắc Quý (Hà Nội) hỏi, hoạt động đầu tư, mua sắm của các trường đại học thuộc đối tượng của Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 có phải xin chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án của đơn vị chủ quản không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Đầu tư công, vốn đầu tư công quy định tại Luật này bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.

Do đó, các cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc đối tượng của Nghị quyết số 77/NQ-CP nếu sử dụng nguồn thu hợp pháp để đầu tư theo quy định của pháp luật phải thực hiện quy trình thủ tục đầu tư theo quy định Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Chinhphu.vn