In bài viết

Đại hội đồng cổ đông được quyết định tỷ lệ bán tài sản

(Chinhphu.vn) – Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác.

29/07/2021 07:02

Theo phản ánh của ông Phạm Thái Ninh (TPHCM), Điểm d Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác.

Ông Ninh hỏi, vậy Điều lệ của công ty cổ phần có được quy định tỷ lệ là trên 35% không? Vì trong luật không nêu chi tiết là trường hợp Điều lệ quy định một tỷ lệ khác lớn hơn hay nhỏ hơn.

Nếu có thể quy định trong Điều lệ bất kỳ tỷ lệ nào vậy ý nghĩa của Luật Doanh nghiệp khi quy định tỷ lệ 35% là gì?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác.

Như vậy, Điều lệ công ty được quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị cụ thể trên mức 35% đã quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Chinhphu.vn