In bài viết

Đại hội XIII nhất trí cao về các nội dung trong văn kiện Đại hội

(Chinhphu.vn) - Tại phiên bế mạc Đại hội XIII sáng 1/2, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Đoàn Thư ký Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam báo cáo biểu quyết một số nội dung trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

01/02/2021 10:49
Cụ thể, 1.582 đại biểu có mặt bỏ phiếu, thu về 1.527 phiếu, hợp lệ 1.527 phiếu.

Kết quả: 1/ Chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đồng ý có 1.514 phiếu chiếm 95,7%. 2 phiếu không đồng ý, 11 phiếu không rõ ý kiến. Như vậy, Đại hội đồng ý với chủ đề Đại hội như trên.

2/ Về quan điểm chỉ đạo: Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc trên nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế; bình đẳng, hợp tác cùng có lợi; tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Đồng ý có 1.509 phiếu chiếm 95,89%. Không đồng ý 4 phiếu, không rõ ý kiến 14 phiếu. Như vậy, Đại hội đồng đồng ý quan điểm chỉ đạo nêu trên.

3/ Mục tiêu phát triển đất nước: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại. Đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỉ 21 nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng ý có 1.516 phiếu chiếm 95,83%. Không đồng ý có 1 phiếu, không rõ chính kiến 10 phiếu. Như vậy, Đại hội đồng ý mục tiêu tổng quát phát triển đất nước như trên.

4/ Về mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025 nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đồng ý có 1.519 phiếu chiếm 96,02%, không đồng ý 1 phiếu, không rõ chính kiến 7 phiếu. Như vậy, Đại hội đồng ý mục tiêu nói trên. Đến năm 2030 nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đồng ý có 1.514 phiếu, chiếm 95,7%, không đồng ý 2 phiếu, không rõ chính kiến có 11 chiếm 0,7%.

Như vậy, Đại hội đồng ý mục tiêu: Đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đồng ý có 1.512 phiếu, chiếm 95,58%, không đồng ý 3 phiếu, không rõ chính kiến 12 phiếu.

Với mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2021-2025 đạt trung bình từ 6,5-7% mỗi năm. Đồng ý có 1.512 phiếu chiếm 95,58%, không đồng ý có 4 phiếu, không rõ chính kiến 11 phiếu.

Hải Liên