In bài viết

Đang hưởng chế độ mất sức có được trợ cấp tuất hằng tháng?

(Chinhphu.vn) - Bố của bà Trịnh Thị Hoạt (Thanh Hóa) năm nay ngoài 70 tuổi, là thương binh, hiện hưởng chế độ nghỉ mất sức 1.900.000 đồng/tháng. Chồng của bà Hoạt có lương hưu và vừa qua đời. Bà Hoạt hỏi, bố của bà có thuộc diện được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của chồng bà không?

22/02/2019 11:02

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo thông tin bà cung cấp, bố của bà đang hưởng chế độ mất sức lao động (không phải trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công) mức hưởng 1.900.000 đồng/tháng (cao hơn mức lương cơ sở), do đó, căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 67 Luật BHXH thì bố của bà không thuộc trường hợp được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Đề nghị bà đối chiếu quy định nêu trên để kê khai giải quyết chế độ tử tuất đối với thân nhân của chồng bà.

Chinhphu.vn