In bài viết

Đăng ký kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng nhập khẩu tại đâu?

(Chinhphu.vn) - Công ty của bà Lê Thị Hồng Chuyên có trụ sở tại TP. Hà Nội. Công ty vẫn thực hiện công bố hợp quy, đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu vật liệu xây dựng tại Sở Xây dựng TP. Hà Nội từ khi Bộ Xây dựng ban hành các quy chuẩn về vật liệu xây dựng và chấp hành đúng các quy định.

29/03/2024 09:02

Nay công ty bà Chuyên thực hiện đăng ký kiểm tra tại Sở Xây dựng TP. Hà Nội thì nhận được thông tin, theo quy định QCVN 16:2023/BXD, Sở không cấp đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu nữa, hàng nhập tại cửa khẩu địa phương nào thì về địa phương đó đăng ký kiểm tra.

Hàng của công ty bà Chuyên thường đi tàu đường biển, cập bến tại cảng Hải Phòng. Tuy nhiên, công ty vẫn có thể mở tờ khai ngay tại Hà Nội hoặc dưới Hải Phòng theo quy định của ngành hải quan.

Nếu theo hướng dẫn của Sở Xây dựng, công ty bà Chuyên không được đăng ký với Sở Xây dựng TP. Hà Nội mà phải xuống Hải Phòng đăng ký cho dù mở tờ khai bất kỳ đâu. Như vậy là mâu thuẫn với quy định về khai hải quan, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi đi làm thủ tục do toàn bộ nhân viên công ty ở Hà Nội và các thủ tục từ đăng ký tờ khai hải quan, nhập khẩu đến bán hàng đều trên địa bàn Hà Nội.

Bà Chuyên hỏi, hướng dẫn của Sở Xây dựng TP. Hà Nội như vậy có đúng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm a Mục 3.3.1 Phần 3 Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2023/BXD quy định về quản lý đối với hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu, người nhập khẩu phải thực hiện:

"Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thực hiện tại cơ quan kiểm tra tại địa phương nơi nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa".

Tại Mục 5.2 Thông tư số 04/2023/TT-BXD quy định về trách nhiệm của cơ quan kiểm tra tại địa phương đối với hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu bao gồm:

"Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất; tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu; và quản lý, kiểm tra các hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan kiểm tra địa phương tại các cửa khẩu để kiểm tra việc thực hiện công tác đăng ký kiểm tra nhà nước và sự phù hợp chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu".

Căn cứ quy định nêu trên thì công ty của bà Chuyên liên hệ với Sở Xây dựng tại nơi nhập khẩu (nơi làm thủ tục hải quan) sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng để nộp hồ sơ và được hướng dẫn về đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

Chinhphu.vn