In bài viết

Đăng ký thông tin chậm không được tham dự thầu

(Chinhphu.vn) - Công ty ông Nguyễn Đức Thuận (Bắc Ninh) đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2014, nhưng tại thời điểm ngày 5/12/2016 có trạng thái là "chưa nộp chi phí" (nghĩa là chưa nộp phí duy trì tài khoản tại thời điểm này) khi kiểm tra trên mạng đấu thầu quốc gia.

30/05/2017 14:02

Theo phản ánh của ông Thuận, tại thời điểm ngày 5/12/2016, Công ty ông tham dự thầu thì tiêu chí nhà thầu tham dự thầu là phải có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc, nhà thầu chưa có xác nhận thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không được tham dự thầu đối với các gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 của Luật Đấu thầu (Theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015).

Ông Thuận muốn hỏi, với tiêu chí như trên thì Công ty ông được đánh giá đạt hay không đạt khi xét thầu?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định bắt đầu từ ngày 1/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật Đấu thầu.

Đối với trường hợp nêu trong câu hỏi của ông Thuận, việc đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu và tuân thủ theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn