In bài viết

Đang rà soát, hoàn thiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới 2021-2025

(Chinhphu.vn) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản trả lời cử tri các tỉnh: Hà Tĩnh, Yên Bái về đề nghị sớm ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025, bao gồm Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; huyện nông thôn mới nâng cao.

20/06/2021 14:02
Theo đó, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao (Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 4/6/2020 và Thông báo số 449/TB-VPCP ngày 30/12/2019 của Văn phòng Chính phủ), ngày 13/8/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ trình số 5436/TTr-BNN-VPĐP trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp (xã, huyện, tỉnh) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) giai đoạn 2021-2025, trong đó đã đề xuất quy định cụ thể về xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và huyện nông thôn mới nâng cao.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII và một số văn bản mới ban hành (như Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 1/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án trồng một tỷ cây xanh), hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện Bộ tiêu chí để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành đồng thời với việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, sau khi Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư.

Chinhphu.vn