In bài viết

Đảng ủy Khối DN Trung ương kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Hồ Chủ tịch

(Chinhphu.vn) - Ngày 18/5, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng uỷ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) và Hội nghị "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ".

18/05/2023 22:01
Đảng ủy Khối DN kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  - Ảnh 1.

Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương - Ảnh: VGP/HT

Diễn văn khái quát lại những dấu ấn lớn trong cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương nêu rõ, thời gian qua, Đảng ủy Khối đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục cụ thể hóa nội dung thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ. Để triển khai học tập chuyên đề năm 2023 đạt kết quả thiết thực, đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị các cán bộ, đảng viên tiếp thu nội dung chuyên đề; cụ thể hóa, nghiêm túc thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Kết luận 01-KL/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Cụ thể, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ gắn với thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, cũng như công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc hướng dẫn cán bộ, đảng viên đề ra phương hướng phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương khóa XIII về xây dựng Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tập trung vào những hành động, việc làm cụ thể đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối, các ban, đơn vị cơ quan Đảng ủy Khối; tập trung chuẩn bị, triển khai thực hiện tốt các nội dung để phục vụ sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Căn cứ chức năng, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên hằng năm; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung của Chuyên đề năm 2023 về xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam Phí Mạnh Cường nhấn mạnh: Sau Hội nghị này, các chi, đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên sẽ tiếp tục quán triệt nội dung chuyên đề gắn với việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị.

Anh Minh