In bài viết

Đánh giá năng lực của nhà thầu liên danh dựa trên cơ sở nào?

(Chinhphu.vn) – Việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu liên danh thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Khoản 1, Điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

29/01/2020 09:02

Theo phản ánh của ông  Ngô Trần Hoàng (Thái Nguyên), trong hồ sơ mời thầu yêu cầu cung cấp bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên quan và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm 2016, 2017, 2018, tuân thủ các điều kiện sau:

- Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ hoặc công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh.

- Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định.

- Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành. Kèm theo là bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây:

Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;

Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;

Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;

Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;

Báo cáo kiểm toán (nếu có);

Các tài liệu khác.

Trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu có thông báo xác nhận số tiền thuế đã nộp của Chi cục Thuế cho 3 năm, kèm theo báo cáo kiểm toán trình bày báo cáo tài chính cho năm 2016 và năm 2017; báo cáo kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018.

Ông Hoàng hỏi, trong trường hợp trên nhà thầu có được đánh giá là đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu

Theo đó, việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu liên danh thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu trên cơ sở tuân thủ quy định nêu trên.

Chinhphu.vn