In bài viết

Đánh giá nhà thầu có được căn cứ thông tin ngoài webform?

(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Võ Tuấn Anh (Đắk Lắk), khi đánh giá E-HSDT, Hệ thống mạng đấu thầu tự trích xuất và đánh giá năng lực kinh nghiệm nhà thầu không đạt về doanh thu và nguồn lực tài chính (có thể do nhà thầu nhập sai hoặc không nhập vào mẫu trên webform), tuy nhiên trong các tài liệu scan đính kèm thì năng lực của nhà thầu đáp ứng yêu cầu.

21/09/2020 09:02

Ông Tuấn Anh hỏi, trường hợp này nhà thầu đã gửi kèm các tài liệu scan để chứng minh năng lực kinh nghiệm (dù khác với thông tin kê khai trên webform) thì bên mời thầu không cần làm rõ E-HSDT và đánh giá là đạt yêu cầu có được không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ HSDT của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì Hệ thống tự động đánh giá các nội dung: Lịch sử không hoàn thành hợp đồng, kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hàng năm, nguồn lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự trên cơ sở thông tin mà nhà thầu kê khai trên webform trong E-HSDT. Tổ chuyên gia đánh giá các nội dung còn lại ngoài các nội dung nêu tại Điểm a Khoản này trên cơ sở thông tin mà nhà thầu kê khai trên webform trong E-HSDT.

Như vậy, kể từ ngày 1/9/2019, Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành thì việc đánh giá E-HSDT phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn