In bài viết

Danh mục cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính cập nhật 2 năm/lần

(Chinhphu.vn) - Số lượng cơ sở thuộc danh mục sẽ thay đổi trên cơ sở rà soát, tổng hợp của các Bộ quản lý lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, sử dụng đất và lâm nghiệp, quản lý chất thải, các quá trình công nghiệp và UBND cấp tỉnh.

14/06/2023 17:02

Tại Điều 6 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP về quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn có quy định các cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà bao gồm: (1) Các cơ sở có tổng lượng phát thải khí nhà kính hàng năm từ 3.000 tấn CO2 tương đương trở lên; (2) các cơ sở có tổng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 tấn dầu tương đương và (3) các cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động hàng năm từ 65.000 tấn trở lên.

Tuy nhiên, trong Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thì chỉ có danh sách 1.912 cơ sở.

Ông Lương Đức Anh (Hà Nội) hỏi, vậy chỉ 1.912 cơ sở này phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính hay tất cả cơ sở thỏa mãn điều kiện quy định trong Nghị định số 06/2022/NĐ-CP đều bắt buộc phải thực hiện hoạt động kiểm kê khí nhà kính?

Tại một số tỉnh, danh sách các cơ sở theo thông tin từ Sở Công Thương thoả mãn yêu cầu Nghị định số 06/2022/NĐ-CP nhiều hơn so với số lượng cơ sở trong Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Thực hiện quy định xây dựng và cập nhật danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại Điều 6 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 7/1/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng và UBND cấp tỉnh rà soát, tổng hợp các thông tin mới nhất và đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/1/2022. Đây là danh mục được công bố lần đầu đối với các lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quy định của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP.

Theo quy định, danh mục lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ cập nhật định kỳ 2 năm/lần.

Số lượng cơ sở thuộc danh mục sẽ thay đổi trên cơ sở rà soát, tổng hợp của các Bộ quản lý lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, sử dụng đất và lâm nghiệp, quản lý chất thải, các quá trình công nghiệp và UBND cấp tỉnh.

Quy định về kiểm kê khí nhà kính là bắt buộc đối với các cơ sở thuộc danh mục do Thủ tướng Chính phủ ban hành, đồng thời khuyến khích các cơ sở ngoài danh mục chủ động thực hiện kiểm kê khí nhà kính, giảm phát thải khí nhà kính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.

Chinhphu.vn