In bài viết

Danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy

(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của bà Huỳnh Thị Minh Thu (TPHCM), tại Nghị định 79/2014/NĐ-CP có quy định rõ điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở thuộc phụ lục II, nhưng Nghị định 136/2020/NĐ-CP không còn quy định này, không đề cập tới cơ sở thuộc phụ lục II, cũng không có quy định là cần áp dụng ở văn bản nào khác.

20/10/2021 15:02

Bà Thu đề nghị cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với cơ sở thuộc phụ lục II, cần áp dụng văn bản nào?

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngoài các Danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC (Phụ lục I) và Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (Phụ lục II) như Nghị định số 79/2014/NĐ-CP trước đây còn ban hành thêm Danh mục cơ sở do cơ quan Công an quản lý (Phụ lục III) và Danh mục cơ sở do UBND cấp xã quản lý (Phụ lục IV).

Trong đó, danh mục cơ sở thuộc Phụ lục III được xây dựng trên cơ sở kế thừa Phụ lục II của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và có điều chỉnh để phù hợp với mô hình quản lý hiện nay. Như vậy, cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ, quy định tại Phụ lục II đều do cơ sở quy định tại Phụ lục III (có quy mô, diện tích, khối tích… cấp quản lý giống nhau hoặc cao hơn ở Phụ lục III) và các cơ sở này phải thực hiện và bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Chinhphu.vn