In bài viết

Danh sách 868 người ứng cử ĐBQH khóa XV

(Chinhphu.vn)- Ngày 27/4/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, đã ký ban hành Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

28/04/2021 09:23

Theo Nghị quyết, cả nước có 868 người ứng cử tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 ĐBQH khóa XV.

Nghị quyết nêu rõ Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các cơ quan có liên quan ở Trung ương, địa phương và các cá nhân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Dưới đây là danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Mời bạn đọc xem tại file đính kèm:

Danh sách 1 

Danh sách 2

Danh sách 3

Danh sách 4

Danh sách 5

Danh sách 6

Danh sách 7

Danh sách 8

Danh sách 9

(theo Hội đồng Bầu cử quốc gia)