In bài viết

Đặt hàng 3 nhiệm vụ KH&CN về Quỹ gen cấp Quốc gia

(Chinhphu.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt danh mục đặt hàng 3 nhiệm vụ khoa học và công nghệ về Quỹ gen cấp Quốc gia thuộc Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

24/05/2017 15:25
 
 Ảnh minh họa - Internet

Cụ thể, đề tài 1: Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quỹ gen quốc gia được xét giao trực tiếp cho Trung tâm Tài nguyên thực vật, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Yêu cầu đối với kết quả gồm: Báo cáo hiện trạng cơ sở dữ liệu quỹ gen trên thế giới và ở Việt Nam; nhu cầu về quản lý và sử dụng dữ liệu quỹ gen sinh vật. Cấu trúc cơ sở dữ liệu quỹ gen quốc gia phù hợp với cơ sở dữ liệu quỹ gen quốc tế tương ứng với các nhóm đối tượng nguồn gen.

Đồng thời, hệ thống cơ sở dữ liệu quỹ gen quốc gia và thiết bị phù hợp được thiết lập và quản lý trên mạng máy tính, chứa dữ liệu của: 10.000 mẫu nguồn gen cây trồng nông nghiệp; 1.000 mẫu nguồn gen cây lâm nghiệp; 1.000 mẫu nguồn gen cây thuốc; 100 mẫu nguồn gen vật nuôi; 50 mẫu nguồn gen thủy sản; 5.000 mẫu nguồn gen vi sinh vật.

Đề tài 2: Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây nông - lâm nghiệp và cây thuốc tại lưu vực thủy điện Lai Châu được xét giao trực tiếp cho Trung tâm Tài nguyên thực vật, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kết quả của Đề tài là: Bộ dữ liệu về hiện trạng nguồn gen đặc sản, quý, hiếm, đặc hữu của các nhóm cây nông - lâm nghiệp và cây thuốc tại lưu vực thủy điện Lai Châu. Ít nhất 3.000 mẫu nguồn gen nông - lâm nghiệp và dược liệu  đặc sản, quý, hiếm, đặc hữu đại diện cho lưu vực thủy điện Lai Châu được thu thập và đánh giá ban đầu. Ít nhất 2.000 mẫu nguồn gen được lưu giữ an toàn bằng các hình thức phù hợp, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Đề tài 3: Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây thuốc đặc hữu, quý, hiếm của vùng Đông Nam Bộ tại Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai được xét giao trực tiếp cho Viện Dược liệu - Bộ Y tế.

Yêu cầu đối với kết quả gồm: Báo cáo kết quả xác định các nguồn gen cây thuốc đặc hữu, quý, hiếm của vùng Đông Nam Bộ. Ít nhất 500 nguồn gen cây thuốc đặc hữu, quý, hiếm của vùng Đông Nam bộ được thu thập. Ít nhất 300 nguồn gen cây thuốc đặc hữu, quý, hiếm của vùng Đông Nam bộ được lưu giữ an toàn bằng các hình thức phù hợp tại khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai. Báo cáo kết quả đánh giá chi tiết một số đặc điểm nông sinh học và giá trị sử dụng của ít nhất 100 nguồn gen cây thuốc đã bảo tồn. 10 ha mô hình bảo tồn các nguồn gen cây thuốc đã thu thập được.

Minh Minh