In bài viết

Đất nông nghiệp hết thời hạn có được tiếp tục sử dụng?

(Chinhphu.vn) - Năm 2009, bà Trần Thị Lan Anh (TPHCM) nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp. Đến nay thời hạn sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hết.

09/08/2020 08:02

Bà Lan Anh hỏi, bà phải làm thủ tục thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp bà nhận chuyển nhượng năm 2009 hay thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 30 Điều Luật Đất đai và Khoản 2 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì trường hợp người sử dụng đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và thuộc trường hợp trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Trường hợp có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Chinhphu.vn