In bài viết

Dạy kiêm nhiệm môn thể dục có được hưởng chế độ trang phục?

(Chinhphu.vn) - Bà Tạ Thị Nguyên (Bắc Giang) là giáo viên dạy môn Giáo dục quốc phòng an ninh ở trường phổ thông dân tộc nội trú. Do môn học này chỉ dạy 6 tiết nên bà Nguyên không đủ định mức tiết dạy. Nhà trường đã phân công bà dạy thêm môn thể dục để đủ định mức tiết dạy 15 tiết/tuần.

03/01/2023 14:02

Bà Nguyên hỏi, trường hợp của bà có được hưởng phụ cấp trang phục cho giáo viên dạy kiêm nhiệm môn thể dục theo Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg không (trường bà có 2 giáo viên dạy thể dục)?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định: "Đối với giáo viên, giảng viên dạy kiêm nhiệm (giáo viên dạy môn học khác dạy kiêm nhiệm môn thể dục, thể thao) được cấp 1 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 1 đôi giày thể thao/năm, 2 đôi tất thể thao/năm, 2 áo thể thao ngắn tay/năm".

Như vậy, bà Tạ Thị Nguyên là giáo viên dạy kiêm nhiệm môn thể dục, bà được hưởng chế độ trang phục theo quy định.

Chinhphu.vn