In bài viết

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; tập trung cao độ phòng chống dịch COVID-19

(Chinhphu.vn) – Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc đề nghị các cấp ủy đảng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tập trung cao độ các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19; trước mắt kịp thời khống chế ổ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Ý Yên...

19/10/2021 17:29

Đồng chí Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy quán triệt nhanh kết quả hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 19/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc đã truyền đạt những kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, từ ngày 4-7/10, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ tư để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2022-2024; Chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; Kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác.

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất nhận định, năm 2021 - năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, bên cạnh thuận lợi, nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Với sự nỗ lực của toàn Ðảng, toàn dân, hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội tiếp tục có một số chuyển biến tích cực trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được giữ vững, cơ bản bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh và các nhiệm vụ cấp bách khác...

Bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, Trung ương cũng chỉ rõ những khó khăn, thách thức mới đang đặt ra, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục; phân tích làm rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đối chiếu, phân tích khả năng hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2021; đồng thời xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng; các định hướng, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện cụ thể cho năm 2022.

Nam Định tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, phấn đấu đạt mức chỉ tiêu cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung hội nghị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo sự đồng thuận, góp phần thực hiện hiệu quả các nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, phấn đấu đạt mức chỉ tiêu cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 đảm bảo chất lượng và thời gian theo đúng quy định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc đề nghị các cấp, các ngành tập trung cao độ triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 như: Tiêm phòng vaccine, đưa đón miễn phí người dân từ các địa phương khác trở về tỉnh Nam Định;… Trước mắt kịp thời khống chế ngăn chặn, đẩy lùi tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Ý Yên... Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.