In bài viết

Đẩy nhanh tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(Chinhphu.vn) - Năm 2024, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tập trung triển khai đồng bộ, kịp thời Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ nhằm đẩy nhanh tiến trình xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.

19/12/2023 17:03
Đẩy nhanh tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương- Ảnh 1.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở chuyến vận chuyển container vào cảng Chân Mây - Ảnh: Cổng TTĐT Thừa Thiên Huế

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) năm 2024.

Theo đó, để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KTXH năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chị thị số 34 của Bộ Chính trị về việc "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"; Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025)".

Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2024, trong đó, tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"; "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" gắn với phong trào thi đua "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các phong trào thi đua do tỉnh phát động trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng; phong trào thi đua trong các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, các tổ chức xã hội...

Quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW về "Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết số 38/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 08/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025. Qua đó, huy động mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2024, tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, trong đó tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các chương trình trọng điểm: Chương trình phát triển đô thị (bao gồm Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh Thành Huế); chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp; chương trình phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ; chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh; chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, năm 2024 tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 8,5-9,5%; GRDP bình quân đầu người 3.000 USD. Phấn đấu thực hiện thu ngân sách trên địa bàn tăng 12% so với thực hiện năm 2023.

Về nhiệm vụ, tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung triển khai đồng bộ, kịp thời Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Tỉnh uỷ nhằm đẩy nhanh tiến trình xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.

Hoàn thành các quy hoạch, đề án quan trọng: Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế, Đề án phân loại đô thị Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương, Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Phong Điền đạt tiêu chí đô thị loại IV; Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050; quy hoạch vùng huyện và các quy hoạch phân khu xây dựng.…

Nhật Anh