In bài viết

Dạy thể dục theo hình thức câu lạc bộ có được tính là tiết dạy?

(Chinhphu.vn) - Giáo viên giáo dục thể chất được hưởng các quyền và chế độ của giáo viên trong lĩnh vực thể dục, thể thao theo quy định hiện hành.

06/10/2022 08:20

Bà Phạm Thị Minh Phương (Thừa Thiên Huế) phản ánh, theo quy định thì lớp 1 sẽ có 2 tiết thể dục/tuần, nhưng do giáo viên thể dục chưa đủ tiết theo định biên nên nhà trường tăng thêm 1 tiết thể dục, gọi là tiết câu lạc bộ, trong tiết này nội dung giảng dạy tùy theo giáo viên, không bắt buộc dạy nội dung theo chương trình). 

Bà Phương hỏi, tiết này có được tính tiền thể dục thực hành hay không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chế độ bồi dưỡng đối với giáo viên thể dục thể thao được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 1% mức lương tối thiểu chung cho 1 tiết giảng thực hành.

Điểm c, Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 48/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, giáo viên giáo dục thể chất được hưởng các quyền và chế độ của giáo viên trong lĩnh vực thể dục, thể thao theo quy định hiện hành. 

Do đó, nếu bà Phạm Thị Minh Phương được nhà trường phân công giảng dạy thực hành môn thể dục theo hình thức câu lạc bộ thì được hưởng chế độ của giáo viên dạy thực hành theo quy định.

Chinhphu.vn