In bài viết

Đề xuất bãi bỏ 15 VBQPPL lĩnh vực nội vụ

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, liên tịch ban hành.

12/03/2024 18:26
Đề xuất bãi bỏ 15 VBQPPL lĩnh vực nội vụ- Ảnh 1.

Đề xuất bãi bỏ 15 VBQPPL lĩnh vực nội vụ

Theo dự thảo, bãi bỏ toàn bộ 15 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, liên tịch ban hành sau đây:

1. Quyết định số 23/2004/QĐ-BNV ngày 07 tháng 4 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Nội vụ.

Theo Bộ Nội vụ, việc đề xuất bãi bỏ Quyết định số 23/2004/QĐ-BNV là do các văn bản làm căn cứ ban hành đã hết hiệu lực. Nội dung tiêu chuẩn không phù hợp với Khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

2. Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập.

Việc đề xuất bãi bỏ Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV là do các văn bản làm căn cứ ban hành đã hết hiệu lực. Nội dung đánh giá, xếp loại viên chức thực hiện theo quy định tại 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

3. Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.

4. Quyết định số 03/2008/QĐ-BNV ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thống kê.

5. Thông tư số 19/2001/TT-BTCCBCP ngày 25 tháng 4 năm 2001 của Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23/11/2000 của Chính phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu.

6. Thông tư số 03/2006/TT-BNV ngày 08 tháng 02 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

7. Thông tư số 08/2007/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, doanh nghiệp của Nhà nước, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước khi để xảy ra tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

8. Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

9. Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

10. Thông tư số 07/2015/TT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

11. Thông tư số 03/2016/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

12. Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

13. Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 10 năm 2007 giữa Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn định lượng và chế độ thiếu nước ngọt đối với công nhân, viên chức làm nhiệm vụ trên biển trong các đơn vị sự nghiệp thuộc các ngành địa chính, địa chất, khí tượng thuỷ văn.

14. Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL ngày 10 tháng 6 năm 2011 giữa Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch.

15. Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 giữa Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ một phần Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức:

Danh mục các ngạch công chức: Danh mục ngạch công chức chuyên ngành hành chính; Danh mục ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan; Danh mục ngạch công chức chuyên ngành ngân hàng; Danh mục ngạch công chức quản lý thị trường.

Danh mục các ngạch viên chức: Danh mục viên chức chuyên ngành xây dựng; Danh mục viên chức chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch; Danh mục viên chức chuyên ngành giáo dục và đào tạo; Danh mục viên chức chuyên ngành y tế.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ.

Minh Hiển