In bài viết

Đề xuất bãi bỏ 4 Thông tư do Bộ Tài chính ban hành thuộc lĩnh vực ngoại giao

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thuộc lĩnh vực ngoại giao.

30/05/2023 17:00
Đề xuất bãi bỏ một số Thông tư do Bộ Tài chính ban hành thuộc lĩnh vực ngoại giao - Ảnh 1.

Theo dự thảo, bãi bỏ toàn bộ 04 văn bản quy phạm pháp luật sau:

1. Thông tư số 42/2011/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế.

2. Thông tư số 73/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

3. Thông tư số 31/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ cho tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

4. Thông tư số 37/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước theo hình thức hỗ tương và theo hình thức giao sử dụng nhà, đất không phải trả tiền.

Bộ Tài chính cho biết, việc đề xuất bãi bỏ các Thông tư số 42/2011/TT-BTC; 73/2011/TT-BTC và 31/2015/TT-BTC vì hết hiệu lực do văn bản giao nhiệm vụ hết hiệu lực.

Đề xuất bãi bỏ Thông tư số 37/2015/TT-BTC do rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phát hiện có quy định mâu thuẫn, chồng chéo.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Khánh Linh