In bài viết

Đề xuất cơ cấu mới Sở Thông tin và Truyền thông

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện, Liên Bộ Thông tin và Truyền thông – Bộ Nội vụ dự kiến Sở này có 5 phòng và 1 đơn vị sự nghiệp.

24/08/2015 17:40

Ảnh minh họa

Theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV, các tổ chức được thành lập thống nhất ở các Sở Thông tin và Truyền thông gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Kế hoạch - Tài chính; các phòng được thành lập phù hợp với đặc điểm của từng địa phương để quản lý các lĩnh vực như: Bưu chính; Viễn thông; Công nghệ thông tin; Báo chí và Xuất bản. Bên cạnh đó, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông gồm: Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông và các tổ chức sự nghiệp khác (nếu có).

Tại dự thảo, Liên Bộ Thông tin và Truyền thông – Bộ Nội vụ dự kiến Sở Thông tin và Truyền thông gồm 5 tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ: 1- Văn phòng; 2- Thanh tra Sở; 3- Phòng Công nghệ thông tin; 4- Phòng Báo chí - Xuất bản và Thông tin đối ngoại; 5- Phòng Bưu chính - Viễn thông và Thông tin cơ sở. Dự thảo nêu rõ, trường hợp vượt quá thì Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập tổ chức và phải thống nhất với Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông trước khi quyết định.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông cũng có 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông.

Không có ngoại lệ

Ngoài ra, theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV, Sở Thông tin và Truyền thông có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc; đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có không quá 4 Phó Giám đốc.

Tại dự thảo, Liên Bộ thống nhất dự kiến Sở Thông tin và Truyền thông có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc.

Về tổ chức Phòng Văn hóa và Thông tin, dự thảo vẫn thống nhất như quy định hiện hành phòng này có Trưởng phòng và không quá 3 Phó Trưởng phòng.

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.

Tuệ Văn