In bài viết

Đề xuất định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức ngành y tế

(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành y tế.

13/05/2021 17:12
Ảnh minh họa
Theo dự thảo, định mức biên chế trong các cơ quan, tổ chức cấp vụ được đề xuất như sau: Lãnh đạo Bộ bố trí không quá 6 biên chế; vụ thuộc Bộ tối thiểu 15 công chức, Văn phòng Bộ tối thiểu 62 công chức, Thanh tra Bộ tối thiểu 39 công chức, cục thuộc Bộ tối thiểu 30 công chức; phòng và tương đương thuộc cục, vụ bố trí tối thiểu 7 công chức.

Định mức biên chế tổng cục thuộc Bộ và tổ chức thuộc tổng cục được đề xuất như sau: Lãnh đạo tổng cục bố trí không quá 5 công chức; vụ, văn phòng thuộc tổng cục tối thiểu 15 công chức; phòng thuộc văn phòng tổng cục bố trí tối thiểu 5 công chức.

Theo dự thảo, định mức biên chế trong cục thuộc Bộ như sau: Lãnh đạo cục bố trí không quá 4 biên chế công chức; phòng và tương đương thuộc cục bố trí tối thiểu 7 công chức.

Định mức biên chế thuộc sở

Định mức biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc sở y tế đề xuất như sau: Lãnh đạo sở bố trí không quá 4 lãnh đạo; văn phòng sở bố trí tối thiểu 7 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của Hà Nội và TPHCM, tối thiểu 6 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I, tối thiểu 5 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III.

Phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Bố trí tối thiểu 7 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của Hà Nội và TPHCM, tối thiểu 6 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I, tối thiểu 5 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III.

Thanh tra sở bố trí tối thiểu 7 biên chế công chức; chi cục thuộc sở bố trí tối thiểu 12 biên chế công chức.

Định mức biên chế phòng y tế cấp huyện: Mỗi phòng y tế tối thiểu 2 công chức. Riêng phòng y tế các quận thuộc Hà Nội và TPHCM mỗi phòng y tế tối thiểu 15 công chức.

Định mức số lượng công chức cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức

Theo dự thảo, số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Y tế được đề xuất như sau: Số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp vụ bố trí không quá 3 công chức.

Số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, văn phòng thuộc tổng cục; phòng thuộc vụ, văn phòng, thanh tra, cục thuộc Bộ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Cơ quan, tổ chức căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phân tích, đánh giá thực trạng việc sử dụng biên chế hiện có để thực hiện các nhiệm vụ được giao; phân tích những công việc phát sinh, thay đổi; xác định khối lượng công việc từng vị trí việc làm và đề xuất số lượng biên chế phù hợp.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn