In bài viết

Đề xuất định mức số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành TT&TT

(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành TT&TT.

11/11/2021 15:39

Định mức số lượng người làm việc tối thiểu trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành TT&TT là 15 người
Theo dự thảo, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành TT&TT có 4 nhóm, bao gồm:

a) Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý;

b) Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành TT&TT;

c) Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung (hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính và các vị trí việc làm không giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành TT&TT của đơn vị sự nghiệp công lập).

d) Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành TT&TT thực hiện theo Phụ lục I Thông tư này.

Danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành TT&TT thực hiện theo Phụ lục II Thông tư này.

Tỉ lệ viên chức giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành TT&TT phải đảm bảo tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc (không bao gồm lãnh đạo, quản lý) của đơn vị sự nghiệp công lập.

Định mức số lượng viên chức lãnh đạo, số lượng người làm việc

Dự thảo nêu rõ, khung số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành TT&TT được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Khung số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng hoặc tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành TT&TT được thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

Định mức số lượng người làm việc tối thiểu trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành TT&TT là 15 người.

Định mức số lượng người làm việc tối thiểu trong các phòng, ban và các tổ chức cấu thành không phải là các đơn vị sự nghiệp thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc ngành TT&TT là 7 người.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Lan Phương