In bài viết

Đề xuất Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Dân tộc đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc.

30/11/2022 14:31
Đề xuất Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc - Ảnh 1.

Thống kê số lao động người dân tộc thiểu số có việc làm trong nền kinh tế; thu nhập bình quân đầu người một tháng của người dân tộc thiểu số...

Theo dự thảo, Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc là tập hợp những chỉ tiêu thống kê phản ánh mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của người dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số và tình hình, kết quả công tác dân tộc; làm cơ sở trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chính sách dân tộc từng thời kỳ; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê về công tác dân tộc của các tổ chức, cá nhân.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc là cơ sở để phân công, phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong việc xây dựng chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc, xây dựng các chương trình điều tra thống kê và sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Dân tộc theo quy định pháp luật.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc gồm: Danh mục chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; nội dung chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Cụ thể, danh mục chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc gồm: Các chỉ tiêu liên quan đến dân số người dân tộc thiểu số như cơ cấu dân số người dân tộc thiểu số; tỷ lệ tăng dân số dân tộc thiểu số; tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh của người dân tộc thiểu số; số con bình quân của một phụ nữ dân tộc thiểu số; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký giấy khai sinh…

Các chỉ tiêu liên quan đến lao động, việc làm của người dân tộc thiểu số gồm: Lực lượng lao động người dân tộc thiểu số; số lao động người dân tộc thiểu số có việc làm trong nền kinh tế; tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo của người dân tộc thiểu số; số lượng, tỷ lệ lao động người dân tộc thiểu số thất nghiệp… 

Các chỉ tiêu liên quan đến thu nhập và chi tiêu hộ dân tộc thiểu số gồm: Thu nhập bình quân đầu người một tháng của người dân tộc thiểu số; chi tiêu bình quân đầu người một tháng của người dân tộc thiểu số.

Các chỉ tiêu liên quan đến an toàn xã hội và an ninh trật tự gồm: Số lượng, tỷ lệ người dân tộc thiểu số nghiện ma túy; số lượng, tỷ lệ người dân tộc thiểu số nhiễm HIV/ AIDS; số vụ, số người là phụ nữ, trẻ em người dân tộc thiểu số bị mua bán…

Dự thảo nêu rõ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh là cơ quan đầu mối tại địa phương chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp thông tin thống kê, các chỉ tiêu thống kê trên địa bàn; bố trí công chức, kinh phí và các trang thiết bị cần thiết để đảm bảo thực hiện công tác thống kê.

Đồng thời chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các cơ quan chuyên môn khác thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện việc thu thập, tổng hợp các thông tin thống kê trên địa bàn thuộc lĩnh vực được giao, cung cấp cho cơ quan công tác dân tộc cùng cấp.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Lan Phương