In bài viết

Đề xuất hỗ trợ xây dựng thủy lợi nhỏ

(Chinhphu.vn) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

27/09/2017 17:08

Ảnh minh họa

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, công trình thuỷ lợi nhỏ là công trình thuỷ lợi có nhiệm vụ trữ nước, cấp nước, tưới, tiêu trong phạm vi đơn vị hành chính cấp xã và có quy mô phục vụ cấp nước, tưới, tiêu cho diện tích nhỏ hơn 100 ha ở vùng đồng bằng, riêng đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhỏ hơn 300 ha; nhỏ hơn 50 ha ở vùng trung du, Tây Nguyên; nhỏ hơn 20 ha đối với miền núi cả nước.

Tại dự thảo, Bộ đã đề xuất cụ thể mức hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ thủy lợi nhỏ gồm: Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước; hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; hỗ trợ kiên cố kênh mương, cống và đầu tư xây dựng trạm bơm điện.

Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước được miễn tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất khi nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất xây dựng công trình. Tổ chức thủy lợi cơ sở đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước có nhiệm vụ cấp nước, tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ tối đa 100% chi phí thiết kế và chi phí máy thi công.

Điều kiện hỗ trợ như sau: 1- Phù hợp với quy hoạch chung xây dựng xã hoặc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 2- Có hồ sơ xây dựng công trình được Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt.

Đối với chính sách được quy định tại điểm 2, công trình thuỷ lợi phải cấp nước, tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở; được tối thiểu 2/3 thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở đồng thuận đóng góp phần kinh phí còn lại; tổ chức thủy lợi cơ sở tự quản lý, khai thác công trình sau đầu tư.

Hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

Theo dự thảo, hỗ trợ tối đa 50% chi phí đầu tư máy móc, vật tư, thiết bị để đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn. Mức hỗ trợ không quá 25 triệu đồng/ha. Hỗ trợ tối đa 50% chi phí để san phẳng đồng ruộng, mức hỗ trợ không quá 7 triệu đồng/ha.

Điều kiện hỗ trợ: 1- Có hồ sơ xây dựng công trình được Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt; 2- Đối với hộ gia đình, cá nhân: Quy mô khu tưới phải đạt từ 0,5 ha trở lên; riêng khu vực miền núi từ 0,3 ha trở lên; 3- Đối với Hợp tác xã: Quy mô khu tưới phải đạt từ 2 ha trở lên; riêng khu vực miền núi từ 1 ha trở lên và phải có hợp đồng liên kết với hộ gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất; 4- Đối tượng là cây trồng chủ lực của quốc gia, vùng, địa phương được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Hỗ trợ kiên cố kênh mương, cống và đầu tư xây dựng trạm bơm điện

Theo dự thảo, đối với vùng đồng bằng: Hỗ trợ tối đa 70% tổng giá trị đầu tư dự án kiên cố kênh mương, cống, trong đó không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Đối với vùng miền núi, Tây Nguyên: Hỗ trợ tối đa 90% tổng giá trị đầu tư dự án kiên cố kênh mương, cống, trong đó không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Cho vay tối đa 80% giá trị mua máy móc, thiết bị dự án đầu tư xây dựng trạm bơm điện.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn