In bài viết

Đề xuất hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

(Chinhphu.vn) - Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, Ngân hàng Nhà nước đề xuất quy định về phạm vi cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, đồng tiền sử dụng trong giao dịch trung gian thanh toán.

09/04/2024 07:23
Đề xuất hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán - Ảnh 1.

Dự thảo nêu rõ quy định về phạm vi cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán:

Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (trừ tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính) được cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (bao gồm cả trường hợp thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ nước ngoài).

Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện giám sát chặt chẽ để đảm bảo việc thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ nước ngoài qua dịch vụ trung gian thanh toán đúng quy định tại Thông tư này và phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Đồng tiền sử dụng trong giao dịch trung gian thanh toán

Trên lãnh thổ Việt Nam:

a) Các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện qua dịch vụ trung gian thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam;

b) Trường hợp tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho khách hàng là người không cư trú và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam để thực hiện giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam:

- Đơn vị chấp nhận thanh toán tại Việt Nam chỉ được nhận thanh toán bằng đồng Việt Nam từ ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hợp tác với tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

- Đồng tiền thể hiện trong giao dịch là đồng Việt Nam. Trường hợp được sử dụng ngoại hối để giao dịch thì đồng tiền thể hiện trong giao dịch là đồng Việt Nam; hoặc cả đồng Việt Nam và ngoại tệ.

Ngoài lãnh thổ Việt Nam: Khi tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (trừ tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính) cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ nước ngoài, đồng tiền mà khách hàng sử dụng để thanh toán qua một hoặc một số dịch vụ trung gian thanh toán là đồng Việt Nam.

Dự thảo cũng quy định, việc quy đổi từ ngoại tệ ra đồng Việt Nam (hoặc từ đồng Việt Nam ra ngoại tệ), tỷ giá giữa đồng Việt Nam và ngoại tệ theo tỷ giá do các bên thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.

Đảm bảo an toàn, bảo mật trong cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải xây dựng và thực hiện quy định nội bộ tuân thủ theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng, an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên internet, an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng; xây dựng và thực hiện quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành về phòng, chống rửa tiền và các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan.

Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải thực hiện các yêu cầu đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng; an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử; an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải tuân thủ các quy định về việc lập, sử dụng, bảo quản, lưu trữ chứng từ điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải đảm bảo việc hạch toán, theo dõi các khoản thu/chi liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là tách bạch với các hoạt động kinh doanh khác (nếu có) của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; đảm bảo việc hạch toán, theo dõi riêng, tách bạch từng dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép. 

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Hiển