In bài viết

Đề xuất kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công.

21/06/2021 16:11

Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công theo đúng chế độ, định mức. Ảnh minh họa
Theo dự thảo, cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công có trách nhiệm thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công theo đúng chế độ, định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan, người có thẩm quyền quy định.

Nhà nước cân đối kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công tại cơ quan được nhà nước giao quản lý, sử dụng tài sản công theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật.

Dự thảo nêu rõ về lập dự toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công. Theo đó, hàng năm, căn cứ hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước của cấp có thẩm quyền, nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa đối với tài sản công, cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công lập dự toán kinh phí thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công tổng hợp chung vào dự toán của cơ quan, đơn vị mình; gửi cơ quan chủ quản ở trung ương và địa phương (đơn vị dự toán cấp I), để xem xét, tổng hợp chung vào dự toán của đơn vị dự toán cấp I gửi cơ quan tài chính cùng cấp để trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Hồ sơ tài liệu kèm theo dự toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công gồm: Tên tài sản công cần bảo dưỡng, sửa chữa, lý do bảo dưỡng, sửa chữa, mục tiêu bảo dưỡng, sửa chữa, khối lượng công việc; dự kiến chi phí, dự kiến thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành.

Trường hợp trong năm cơ quan, đơn vị có phát sinh nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công ngoài dự toán được giao, cơ quan đơn vị tự sắp xếp trong phạm vi dự toán được giao và đảm bảo hồ sơ tài liệu về lập dự toán như quy định.

Trường hợp do thiên tai, dịch họa hoặc các lý do bất khả kháng làm hư hỏng tài sản công mà cơ quan, đơn vị quản lý tài sản công không tự cân đối được chi phí sửa chữa từ dự toán đã được giao; căn cứ vào báo cáo đánh giá mức độ thiệt hại của tài sản công, các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công xây dựng dự toán kinh phí sửa chữa, khôi phục hoạt động bình thường của tài sản công gửi cơ quan cấp trên tổng hợp gửi cơ quan tài chính đồng cấp xem xét trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí sữa chữa khắc phục thiệt hại, khôi phục hoạt động bình thường của tài sản công phù hợp với mức độ thiệt hại, theo khả năng ngân sách, và phù hợp với phân cấp ngân sách nhà nước.

Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình có dự toán chi phí sửa chữa dưới 500 triệu đồng, thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý tài sản công tự phê duyệt kế hoạch và dự toán sửa chữa, trong đó thuyết minh đầy đủ các nội dung quy định.

Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình có dự toán chi phí sửa chữa 500 triệu đồng trở lên thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý tài sản công tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Khánh Linh