In bài viết

Đề xuất quản lý và sử dụng CSDL quốc gia về khiếu nại, tố cáo

(Chinhphu.vn) - Thanh tra Chính phủ đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

30/11/2020 14:36
 
 Ảnh minh họa

Theo dự thảo, thông tin được cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo gồm:

1- Thông tin về người khiếu nại; thông tin về người tố cáo.

2- Thông tin về người bị khiếu nại, người bị tố cáo.

3- Tóm tắt nội dung khiếu nại, tố cáo và tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4- Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu; quyết định giải quyết khiếu nại lần hai; kết luận nội dung tố cáo; quyết định xử lý tố cáo.

5- Báo cáo định kỳ, báo cáo vụ việc, báo cáo chuyên đề về khiếu nại, tố cáo và các số liệu thống kê khác theo quy định của Thanh tra Chính phủ.

Trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ

Dự thảo cũng quy định,Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm quản trị hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo. Cập nhật kịp thời thông tin, dữ liệu về khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của mình vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo phục vụ công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, khai thác, quản lý, sử dụng thông tin, dữ liệu về khiếu nại, tố cáo trên phạm vi toàn quốc. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất việc cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo trên phạm vi toàn quốc.

Kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.