In bài viết

Đề xuất quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh

(Chinhphu.vn) – Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

10/02/2022 10:55
Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh - Ảnh 1.

Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực Trung ương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, bộ máy tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Theo dự thảo, Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực Trung ương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, bộ máy tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh; có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh; kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của địa phương.

Tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh; đầu mối kết nối, liên thông các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh; đầu mối Cổng Thông tin điện tử; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động chung của UBND cấp tỉnh; giúp Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý công tác quản trị nội bộ của Văn phòng; tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ngoại vụ (đối với địa phương không tổ chức riêng Sở Ngoại vụ), công tác dân tộc (đối với địa phương không tổ chức riêng Ban Dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh).

Dự thảo cũng nêu rõ, Văn phòng UBND tỉnh có nhiệm vụ trình UBND cấp tỉnh ban hành Quy chế làm việc của UBND cấp tỉnh, văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND cấp tỉnh; trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo phân công.

Bên cạnh đó, Văn phòng UBND tỉnh có nhiệm vụ tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND cấp tỉnh; phục vụ hoạt động của UBND cấp tỉnh; tham mưu, giúp Chủ tịch UBND cấp tỉnh (bao gồm cả Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh) thực hiện triệu tập, chủ trì các phiên họp, cuộc họp, hội nghị của UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh…

Ngoài ra, Văn phòng UBND tỉnh còn có nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý, trình UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh giải quyết những văn bản, hồ sơ do các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi, trình (văn bản đến); phát hành, quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh…

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Hiển